www.knizky.com

  Úvod Nabídka Informace Kontakt Pátek, 27.11.2020 : svátek má:Xenie

Hledání

ID knihy


Autor
bez omezení
èeský
zahranièní

Druh literatury


Pøíjmení autora


Název knihy

Výpis položek

Celkem položek: 12537, na stránce položky: 120, setøídìno podle sloupce: Id knihy
Max. poèet položek na stránku: Verze pro tisk Verze pro tisk
Autor Název knihy Nakladatelství Místo vydání Rok vydání Poèet stran Poznámka Id knihy
(setøídìno sestupnì)
Cena Foto kliknutím na název sloupce dojde k setøídìní jeho položek

Akce
Brych, Vladimír - Rendek, Jan Èeské hrady a zámky Ottovo nakladatelství Praha 2006 851 OPap. s ob., foto: Jan Rendek, Prokop Paul, Lobkowické sbírky zámek Nelahozeves 31628 600,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Petrová, Eva Delacroix a romantická kresba 0deon - Mistøi svìtové kresby sv. 20 Praha 1989 93 OCpl. s ob., 76 èb. + 20 bar. repro 31627 250,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
rùzní Praha objektivem mistrù Panorama Praha 1983 247 OCpl. s ob., 162 èb. + 12 bar. foto, autoøi fotogr: Jindøich Brok, Josef Ehm, Zdenko Feyfar, Jar. Funke, Mir. Hák, Tibor Honty, Jiøí Jeníèek, V. Jírù, Jan Lauschmann, Alexandr Paul, K. Plicka, D. J. Rùžièka, Lad. Sitenský, Jos. Sudek, Eugen Wiškovský 31625 150,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Swinglehurst, Edmund San Francisco Colour Library International Ltd. New York 1979   OCpl. s ob., anglicky, bar. foto v textu 31624 80,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Homolka, Jaromír Levoèa - Hlavný oltár v kostole Sv. Jakuba Tatran Bratislava 1965 254 OCpl. s ob., text èj/nj/aj/fr/špa, 155 èb. i bar. repro 31623 250,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Orlandi, Enzo (gen. eds.) The Life & Times of Goethe Curtis Books Philadelphia - New York 1967 75 OVaz., anglicky, bar. i èb. obr. v textu 31620 50,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Marhold, Karel (Ing. arch., CSc.) Sídla. Urbanistická typologie II. Edièní støedisko ÈVUT Praha 1991 386 OBr., èb. obr., plány a schémata v textu 31618 200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Kvìtoò, Vladislav Letecká kniha èeskoslovenské mládeže Karel Synek - edice Veselá èetba sv. 8 Praha 1937 111 OPpl. s trochu pošk. ob., èb. foto a plány v textu, vè. pøíloh, obálka zašlá, neprofesionálnì opravená 31615 350,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Stanìk, V. J. Gross und klein in der Vogelwelt Artia Praha 1958 77 OCpl. s natrž. ob., nìmecky, foto V. J. Stanìk, do NJ pøel. Otto Guth, hlubotiskové èb. fotografie 31614 50,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
rùzní Der Wald ist voller Wunder Bayerischer Landwirtschaftsverlag München 1966 139 OVaz., nìmecky, èb. i bar. celostr. foto + foto v textu 31613 50,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
kol. Kuchyò plná fantazie - 1000+1 nových nápadù Blesk Ostrava 1991 494 OVaz., pøel. Václav Škoda, bar. obr. v textu 31611 100,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Brehm, Alfred Brehmùv život zvíøat - 11 svazkù (3 sv. jiný nakladatel) Josef Hokr Praha 1938   Cpl. - jednotná pøevazba 11 sv., díl I.: Bezobratlí, díl II./1: Ryby a obojživelníci, díl II./2: Plazi, díl III./1-4: Ptáci (Ptáci 3 - vyd. J. Otto, 1927) díl IV./1-4: Ssavci (Ssavci 1 - vyd. Bohumil Janda-Sfinx, 1941 a Ssavci 3 - vyd. J. Otto, 1928) 31598 1300,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Malonyay, Dezsö A Magyar Nép Müvészete I. - V. kötet (Umìní uherského lidu I. - V- díl) Helikon Budapest 1984   OCpl. v kart. pouzdøe, 5 sv. - komplet, maïarsky, reprint vydání z r. 1907, 1909, 1911, 1922 vyd. Franklin-Társulat, Budapeš, lidové umìní 31597 10000,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Jordan, Peter - Wheler, Steven Velká kniha o houbách Trio publishing - Perfekt Bratislava 2001 255 OVaz., bar. fotografie v textu, obsahuje také recepty 31596 150,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Vaverka, Jiøí (ved. aut. kol.) Nové kostely a kaple z konce 20. století v Èeské republice Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydøí 2001 435 OPap., kol. aut: Zdenìk Bureš, Karel Rechlík, Dušan Riedl, Jiljí Šindlar, Jar. Štikar, Jiøí Vaverka, Ivana Žabièková, bar. foto v textu: Antonín Bína, odøený høbet cca 2 mm 31595 200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
- - - Èeský svìt, roèník IV, I. pololetí: øíjen 1907 - srpen 1908 Karel Hipman Praha 1907   Ppl., 5.roèník, I. pololetí: øíjen 1907 - duben 1908, èb. obr. v textu 31594 250,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Majakovskij, Vladimír 150,000.000 Melantrich Praha 1945 103 Pperg. pøevazba z pøelomu 40. a 50. let, obálka vevázána vzadu, pøel. Bohumil Mathesius, pùvodní litografie a typo Václav Mašek 31593 200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Courtierová, Jane - Clarke, Graham Rostliny v bytì - Volba a pìstování pokojových rostlin Reader´s Digest Výbìr Praha 1998 240 OVaz., pøel. kol. aut., bar. obr. v textu 31592 80,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
rùzní 2. svìtová výstava fotografie (Žena) Gruner + Jahr Hamburg 1968   OBr., 522 fotografií z 85 zemí od 236 fotografù, èb. foto vè. seznamu dìl a autorù 31591 100,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Štìpán, Petr Dokoupil - Nové religiózní obrazy Galerie Miro Praha 2012 65 OBr., katalog výstavy z 8/2012, kurátoøi: Andrea Caratsch, Michael Haas 31590 250,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat


Zobrazit od položky: [1][21][41][61][81][101][121][141][161][181][201][221][241][261][281][301][321][341][361][381][401][421][441][461][481][501][521][541][561][581][601][621][641][661][681][701][721][741][761][781][801][821][841][861][881][901][921][941][961][981][1001][1021][1041][1061][1081][1101][1121][1141][1161][1181][1201][1221][1241][1261][1281][1301][1321][1341][1361][1381][1401][1421][1441][1461][1481][1501][1521][1541][1561][1581][1601][1621][1641][1661][1681][1701][1721][1741][1761][1781][1801][1821][1841][1861][1881][1901][1921][1941][1961][1981][2001][2021][2041][2061][2081][2101][2121][2141][2161][2181][2201][2221][2241][2261][2281][2301][2321][2341][2361][2381][2401][2421][2441][2461][2481][2501][2521][2541][2561][2581][2601][2621][2641][2661][2681][2701][2721][2741][2761][2781][2801][2821][2841][2861][2881][2901][2921][2941][2961][2981][3001][3021][3041][3061][3081][3101][3121][3141][3161][3181][3201][3221][3241][3261][3281][3301][3321][3341][3361][3381][3401][3421][3441][3461][3481][3501][3521][3541][3561][3581][3601][3621][3641][3661][3681][3701][3721][3741][3761][3781][3801][3821][3841][3861][3881][3901][3921][3941][3961][3981][4001][4021][4041][4061][4081][4101][4121][4141][4161][4181][4201][4221][4241][4261][4281][4301][4321][4341][4361][4381][4401][4421][4441][4461][4481][4501][4521][4541][4561][4581][4601][4621][4641][4661][4681][4701][4721][4741][4761][4781][4801][4821][4841][4861][4881][4901][4921][4941][4961][4981][5001][5021][5041][5061][5081][5101][5121][5141][5161][5181][5201][5221][5241][5261][5281][5301][5321][5341][5361][5381][5401][5421][5441][5461][5481][5501][5521][5541][5561][5581][5601][5621][5641][5661][5681][5701][5721][5741][5761][5781][5801][5821][5841][5861][5881][5901][5921][5941][5961][5981][6001][6021][6041][6061][6081][6101][6121][6141][6161][6181][6201][6221][6241][6261][6281][6301][6321][6341][6361][6381][6401][6421][6441][6461][6481][6501][6521][6541][6561][6581][6601][6621][6641][6661][6681][6701][6721][6741][6761][6781][6801][6821][6841][6861][6881][6901][6921][6941][6961][6981][7001][7021][7041][7061][7081][7101][7121][7141][7161][7181][7201][7221][7241][7261][7281][7301][7321][7341][7361][7381][7401][7421][7441][7461][7481][7501][7521][7541][7561][7581][7601][7621][7641][7661][7681][7701][7721][7741][7761][7781][7801][7821][7841][7861][7881][7901][7921][7941][7961][7981][8001][8021][8041][8061][8081][8101][8121][8141][8161][8181][8201][8221][8241][8261][8281][8301][8321][8341][8361][8381][8401][8421][8441][8461][8481][8501][8521][8541][8561][8581][8601][8621][8641][8661][8681][8701][8721][8741][8761][8781][8801][8821][8841][8861][8881][8901][8921][8941][8961][8981][9001][9021][9041][9061][9081][9101][9121][9141][9161][9181][9201][9221][9241][9261][9281][9301][9321][9341][9361][9381][9401][9421][9441][9461][9481][9501][9521][9541][9561][9581][9601][9621][9641][9661][9681][9701][9721][9741][9761][9781][9801][9821][9841][9861][9881][9901][9921][9941][9961][9981][10001][10021][10041][10061][10081][10101][10121][10141][10161][10181][10201][10221][10241][10261][10281][10301][10321][10341][10361][10381][10401][10421][10441][10461][10481][10501][10521][10541][10561][10581][10601][10621][10641][10661][10681][10701][10721][10741][10761][10781][10801][10821][10841][10861][10881][10901][10921][10941][10961][10981][11001][11021][11041][11061][11081][11101][11121][11141][11161][11181][11201][11221][11241][11261][11281][11301][11321][11341][11361][11381][11401][11421][11441][11461][11481][11501][11521][11541][11561][11581][11601][11621][11641][11661][11681][11701][11721][11741][11761][11781][11801][11821][11841][11861][11881][11901][11921][11941][11961][11981][12001][12021][12041][12061][12081][12101][12121][12141][12161][12181][12201][12221][12241][12261][12281][12301][12321][12341][12361][12381][12401][12421][12441][12461][12481][12501][12521]

Celkem položek: 12537, na stránce položky: 120, setøídìno podle sloupce: Id knihy

     Další strana položek


http://www.knizky.com     html & php skript $Revision: 1.12 $ © Jiøí Beránek 2001