www.knizky.com

  Úvod Nabídka Informace Kontakt Pátek, 16.11.2018 : svátek má:Otmar

Hledání

ID knihy


Autor
bez omezení
èeský
zahranièní

Druh literatury


Pøíjmení autora


Název knihy

Výpis položek

Celkem položek: 13736, na stránce položky: 120, setøídìno podle sloupce: Id knihy
Max. poèet položek na stránku: Verze pro tisk Verze pro tisk
Autor Název knihy Nakladatelství Místo vydání Rok vydání Poèet stran Poznámka Id knihy
(setøídìno sestupnì)
Cena Foto kliknutím na název sloupce dojde k setøídìní jeho položek

Akce
Sedláèek, August Hrady, zámky a tvrze Království èeského - díl III. Budìjovsko Šolc a Šimáèek Praha 1932 308 Pkož. zlac. raž., 2. vyd., il. Adolf a Karel Liebscher, vè. pøíl., kniha velmi zachovalá 31600 1500,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Brod, Toman - Doležal, Jiøí Nastal èas boje - Èeskoslovenský protifašistický odboj v obrazech Svaz protifašistických bojovníkù v Našem vojsku Praha 1965 268 OCpl. s pošk. ob., èb. foto v textu i na pøílohách, v závìru fr. text, obálka opotøebena, v zadní èásti natržena cca 5 cm 31546 150,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
rùzní Kdy, kde, proè & jak se to stalo - Nejdramatiètìjší historické události, které zmìnily svìt Readers Digest Praha 1997 448 OVaz., pøel. kol. aut., redaktor Jan Zelenka, bar. obr. v textu, utržená pøedsádka, jinak bez poškození 31545 100,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
rùzní 3 Beispielstädte - Bamberg, Lübeck, Regensburg Bertelsmann Fachtzeitschriften GmbH Berlín 1975 71 OBr., nìmecky, èb. i bar. foto, plány v textu 31544 80,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
rùzní The Great American Cookbook Octopus Books Limited Praha 1987 383 OVaz., anglicky, bar. obr. pøílohy 31543 120,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
rùzní Berichte und Mittheilungen des Alterthums - Vereines zu Wien, bde. VI., VII., VIII. und Anhang Buchhandlung Prandel und Ewald Wien 1863 363 Ckož., èb. obr. v textu, litografické a svìtlotiskové èb. obr. pøílohy, 7 pøíloh - složené mapy, na pøedních deskách ex libris VP 31542 8000,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Stanìk, Václav Jan - Schlesinger, Josef Simba - das Löwenjunge Römer Verlag Frankfurt am Main   83 OCpl. s trochu pošk. ob., nìmecky, èb. obr. v textu tištìny hlubotiskem 31541 60,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Kopièková, Božena Kronika pøíbramských kovohutí Práce Praha 1986 127 OBr., èb. obr. v textu, 14 str. text. pøílohy 31540 120,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
red., øídí Ing. Miroslav Pacák Elektronik radioamatér - èasopis pro radiotechniku a obory pøíbuzné, roèník XXIX., 1950 + roèník XXX., 1951 Orbis Praha 1950   Cpl., 2 roèníky v jednom svazku vèetnì obálek - roè. 1950 od èísla 3, roè. 1951 komplet, èb. obr. a plány v textu 31539 250,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
red., øídí Fr. Smolík Amatérské radio - èasopis pro radiotechniku a amatérské vysílání, roèník X. 1961 + roèník XI., 1962 Magnet Praha 1960   Cpl., 2 kompletní roèníky v jednom svazku vèetnì obálek, èb. obr. a plány v textu 31538 500,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
red., øídí Fr. Smolík Amatérské radio - èasopis pro radiotechniku a amatérské vysílání, roèník VIII. 1959 + roèník IX., 1960 Vydavatelství èasopisù MNO Praha 1959   Cpl., 2 kompletní roèníky v jednom svazku vèetnì obálek, èb. obr. a plány v textu 31537 500,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
red., øídí Fr. Smolík Amatérské radio - èasopis pro radiotechniku a amatérské vysílání, roèník IV. 1955 + roèník V., 1956 Naše vojsko Praha 1955   Cpl., 2 kompletní roèníky v jednom svazku vèetnì obálek, èb. obr. a plány v textu 31536 500,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
red., øídí Fr. Smolík Amatérské radio - èasopis pro radiotechniku a amatérské vysílání, roèník I., 1952 Svaz èeskoslovenských radioamatérù Praha 1952   Cpl., kompletní roèník v jednom svazku vèetnì obálek, èb. obr. a plány v textu 31535 250,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
red., øídí Fr. Smolík Amatérské radio - èasopis pro radiotechniku a amatérské vysílání, roèník II., 1953 + roèník III., 1954 Naše vojsko Praha 1953   Cpl., 2 kompletní roèníky v jednom svazku vèetnì obálek, èb. obr. a plány v textu 31534 500,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
red., øídí Fr. Smolík Amatérské radio - èasopis pro radiotechniku a amatérské vysílání, roèník VI. 1957 + roèník VII., 1958 Naše Vojsko (1957) a Vydavatelství èasopisù MNO (1958) Praha 1957   Cpl., 2 kompletní roèníky v jednom svazku vèetnì obálek, èb. obr. a plány v textu 31533 500,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Blanchard, R. Zemìpis svìta - Pøední Asie Aventinum - Knihovna nauèných spisù Aventina sv. 21 Praha 1932 336 Ppl., pøel. Dr. O. T. Kunstovný, èb. obr. a mapy v textu, èást Vysoká Asie chybí 31532 100,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Sion, Jules Zemìpis svìta díl IX. - Monsunová Asie, èást první a druhá Aventinum - Knihovna nauèných spisù Aventina sv. 19 a 22 Praha 1930 799 Ppl., 2 sv. , pøel. Dr. O. T. Kunstovný, èb. obr. a mapy v textu 31531 200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Denis, Pierre Zemìpis svìta díl XV. - Jižní Amerika, èást první a druhá Aventinum - Knihovna nauèných spisù Aventina sv. 28 Praha 1929 693 Ppl., 2 sv., pøel. Dr. O. T. Kunstovný, èb. obr. a mapy v textu 31530 250,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Sorre, Max. Zemìpis svìta díl XIV. - Mexiko a Støední Amerika Aventinum - Knihovna nauèných spisù Aventina sv. 27 Praha 1931 346 Ppl., pøel. Dr. O. T. Kunstovný, èb. obr. a mapy v textu 31529 100,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat
Jeniḯèek, Jiøí - Rouèek, Rudolf - Èep, Jan Chrám sv. Víta v obrazech Jiøího Jeníèka Universum Praha 1947 169 OCpl. s ob., 122 str. èb. obr. pøíloh tištìných hlubotiskem 31528 200,- Foto Pøidat k objednávce
Koupit/Rezervovat


Zobrazit od položky: [1][21][41][61][81][101][121][141][161][181][201][221][241][261][281][301][321][341][361][381][401][421][441][461][481][501][521][541][561][581][601][621][641][661][681][701][721][741][761][781][801][821][841][861][881][901][921][941][961][981][1001][1021][1041][1061][1081][1101][1121][1141][1161][1181][1201][1221][1241][1261][1281][1301][1321][1341][1361][1381][1401][1421][1441][1461][1481][1501][1521][1541][1561][1581][1601][1621][1641][1661][1681][1701][1721][1741][1761][1781][1801][1821][1841][1861][1881][1901][1921][1941][1961][1981][2001][2021][2041][2061][2081][2101][2121][2141][2161][2181][2201][2221][2241][2261][2281][2301][2321][2341][2361][2381][2401][2421][2441][2461][2481][2501][2521][2541][2561][2581][2601][2621][2641][2661][2681][2701][2721][2741][2761][2781][2801][2821][2841][2861][2881][2901][2921][2941][2961][2981][3001][3021][3041][3061][3081][3101][3121][3141][3161][3181][3201][3221][3241][3261][3281][3301][3321][3341][3361][3381][3401][3421][3441][3461][3481][3501][3521][3541][3561][3581][3601][3621][3641][3661][3681][3701][3721][3741][3761][3781][3801][3821][3841][3861][3881][3901][3921][3941][3961][3981][4001][4021][4041][4061][4081][4101][4121][4141][4161][4181][4201][4221][4241][4261][4281][4301][4321][4341][4361][4381][4401][4421][4441][4461][4481][4501][4521][4541][4561][4581][4601][4621][4641][4661][4681][4701][4721][4741][4761][4781][4801][4821][4841][4861][4881][4901][4921][4941][4961][4981][5001][5021][5041][5061][5081][5101][5121][5141][5161][5181][5201][5221][5241][5261][5281][5301][5321][5341][5361][5381][5401][5421][5441][5461][5481][5501][5521][5541][5561][5581][5601][5621][5641][5661][5681][5701][5721][5741][5761][5781][5801][5821][5841][5861][5881][5901][5921][5941][5961][5981][6001][6021][6041][6061][6081][6101][6121][6141][6161][6181][6201][6221][6241][6261][6281][6301][6321][6341][6361][6381][6401][6421][6441][6461][6481][6501][6521][6541][6561][6581][6601][6621][6641][6661][6681][6701][6721][6741][6761][6781][6801][6821][6841][6861][6881][6901][6921][6941][6961][6981][7001][7021][7041][7061][7081][7101][7121][7141][7161][7181][7201][7221][7241][7261][7281][7301][7321][7341][7361][7381][7401][7421][7441][7461][7481][7501][7521][7541][7561][7581][7601][7621][7641][7661][7681][7701][7721][7741][7761][7781][7801][7821][7841][7861][7881][7901][7921][7941][7961][7981][8001][8021][8041][8061][8081][8101][8121][8141][8161][8181][8201][8221][8241][8261][8281][8301][8321][8341][8361][8381][8401][8421][8441][8461][8481][8501][8521][8541][8561][8581][8601][8621][8641][8661][8681][8701][8721][8741][8761][8781][8801][8821][8841][8861][8881][8901][8921][8941][8961][8981][9001][9021][9041][9061][9081][9101][9121][9141][9161][9181][9201][9221][9241][9261][9281][9301][9321][9341][9361][9381][9401][9421][9441][9461][9481][9501][9521][9541][9561][9581][9601][9621][9641][9661][9681][9701][9721][9741][9761][9781][9801][9821][9841][9861][9881][9901][9921][9941][9961][9981][10001][10021][10041][10061][10081][10101][10121][10141][10161][10181][10201][10221][10241][10261][10281][10301][10321][10341][10361][10381][10401][10421][10441][10461][10481][10501][10521][10541][10561][10581][10601][10621][10641][10661][10681][10701][10721][10741][10761][10781][10801][10821][10841][10861][10881][10901][10921][10941][10961][10981][11001][11021][11041][11061][11081][11101][11121][11141][11161][11181][11201][11221][11241][11261][11281][11301][11321][11341][11361][11381][11401][11421][11441][11461][11481][11501][11521][11541][11561][11581][11601][11621][11641][11661][11681][11701][11721][11741][11761][11781][11801][11821][11841][11861][11881][11901][11921][11941][11961][11981][12001][12021][12041][12061][12081][12101][12121][12141][12161][12181][12201][12221][12241][12261][12281][12301][12321][12341][12361][12381][12401][12421][12441][12461][12481][12501][12521][12541][12561][12581][12601][12621][12641][12661][12681][12701][12721][12741][12761][12781][12801][12821][12841][12861][12881][12901][12921][12941][12961][12981][13001][13021][13041][13061][13081][13101][13121][13141][13161][13181][13201][13221][13241][13261][13281][13301][13321][13341][13361][13381][13401][13421][13441][13461][13481][13501][13521][13541][13561][13581][13601][13621][13641][13661][13681][13701][13721]

Celkem položek: 13736, na stránce položky: 120, setøídìno podle sloupce: Id knihy

     Další strana položek


http://www.knizky.com     html & php skript $Revision: 1.12 $ © Jiøí Beránek 2001
  klikni.cz   Atlas.cz   Seznam.cz   QUICK.cz     optimalizace PageRank.cz